רוזח
עבצו הרוצ , וקב 'הוושו הנוש תויהל תוכזה
'ד-'א תותכמ םידימלת תוריציב

.הטירח ,יוחימ ביטיזופ- ביטגנ ,תורזגמ ,'זאלוק :תוקינכטב
.םיינועבצ תונורפע ,םידרול ,הדנפ יעבצ ,םילאנרו'ז ,םיינועבצ הזירא תוריינ , םידב :םירמוחב
ןתמה