רוזח
'ה תותכ ידימלת ירויצ
ז'אלוק .2 .ןמש יריג .1 - הקינכט
רמש ימענ/ ויתס ליל
טאל םירשונ תכלש ילע
ט
אלב תשחול ברע חורו
.ויתס לש הניגנמ תאז הרענ ךל
בהז רואב תמלוח העיקש
ויתס ברעל תקשונ טא טא
.ויתס לש הב בצעש הניגנמ תאז
דלונ בכוכ ברעה ימשב
תב ךילא שרח חלוש
זר וב שיש זפ לש ץונצנ
...ויתס לש

ויתסה ךותב תעסופ תאו
דחאה לע תמלוח תאו
.בהאי ךתוא קרש ,ךתוא קרש
ןתמה