רוזח
םמוד עבט
רויצ תונונגיסב

תותכמ םידימלת תוריציב
ןתמה

ןונגסב

יטסילאיר

ןונגסב

םזיבוק

ןונגסב

יטסילארוס


ןונגסב

טשפומ
'זאלוק

אסכ לע רובמטו הרטיג םע תניינעמ היציזופמוק יתבציע .םמוד עבט אשונב יתרחב .םינוש רויצ תונונגס לע אוה תונמאב אשונה
םייונישה תא ונייפאיש תודובע 4-5 תב הרדיס רוציל התייה דימלתל המישמה .(םירויצה זכרמב םוליצ האר) םידימלתה לומ התכב בצינש
.טשפומל יתואיצממ - אשונל םאתהב הדובעה ךילהת

.רפסה- תיבב הירלגב תאז ךרדב וגצוה םידימלתה תודובע לכ