רוזח
עבטהמ םימקרמ

ןתמה
"עבטהמ םימקרמ"תוליעפה הרחבנ "תונמאב טשפומה" אשונ דומילב
. עבטב רויצו תוננובתה ידכ ךות הריציב וסנתה 'ו -'ה תותכ ידימלת
הדנפ יעבצב סוטפילקאה ץע עזג םקרמ
ינועבצ םושירב "תולביה" ץע עזג םקרמ
הטמל