רוזח
'ג תותכ ידימלת ירויצ
.ןמש יריגב םושיר ,'זאלוק - הקינכט

ריאמ הרימ / לוגסל קורי ןיב העש

, ול דרי ברעה
לכה תא עבצ
.לוגסל קורי ןיב -הזכ עבצב
,וישכע רבכ רחואמ ,רירק תצק הייהנ
.בכוכ ול ץרוק םימשה םורמב
ליל ןיבל םוי ןיב ,ליבשה לע ןאכו
.לייטמ אבא םע ינא
לוגסל קורי ןיב העשה הבוט
.בכוכ לש העשה הבוט
לכה לע רבדל רשפא אבא םע
.
וישכע ,יליבשב יאנפ ול שי יכ
,יתמלחש םולח ול רפסל רשפא
,ארונו דיחפמ םולח
לואשל םג רשפאו
,לודגה ברקה לע
.הרק ,םצעב הז ךיאו

טושפ יל ריבסיש שקבל רשפאו
,תיללח לעו םיליט לע
תורו ידג לע ול רפסל רשפאו
.תילילה הלועפב קחשמה לעו
םיקוסע לכה םויה ךשמב
.לודג שערהו ,םיצרו
םירכוז אל ללכב םויה ךשמב
.לוגסל קורי ןיב ,העש ןימ שיש
םיחכוש טושפ םויה ךשמב
היהי רשפאו ,ברעה עיגיש
טקשב
רבדל
.לכה לע

ןתמה