טירפתה
הייפצל ץחל

75051 ןויצל ןושאר 15215 ד.ת : םיבתכמל ןעמ
03-9691394 :לט
0508255872 :דיינ

. םכיתודובע ןווגממ 'לוחכמה הצק לע' יתגצה , 'םיביבח'ה ידימלתל
.דלי לש רויצמ שדחמ םעפ לכ לעפתהל אלש הלוכי יניא
http://www.drorteam.com רתא האר - םיישיא םיגשה תלעב תרייצכ
רוזחל וטנ םיברו םהירויצב ישיא יוטיבל םישדח תונונגסו םיכרד ןמזה לכ ושפיח 20-ה האמב םילודגה
םינמאה
'ןמזב רוזחל' וצר וליאכ,
םיישפנ ,םיישגר םיישיא רתוי ויה ורחבש םיאשונה םגו ,ינועבצ ,יווק ,ימתכ ,יביאנ רויצל
.םתודלי תפוקתל

.תינרדומה תונמאה איה םידליה ירויצ

.לעופה לא תאצל ובש הריציה חכל תתל, אלא דליה לש ורויצב ברעתהל אל היה תונמאל הרומכ ידיקפת
דיתעב ולודיג ךשמהל םיבוט םיאנתו הייחמ בחרמ ול קפסמ,
ותניגב ךרה ליתשה תא חפטמו הקשמ , ןשדמה ןנג ומכ
.ונהיי ליתשהו ןנגה םגש תאז לכו

.םידימלתה םע יתדובעב םוי לכ יתינהנ .ןמזו תולובג תלוטנ הריציה

.םכתא תבהואו םכב האג ינא

רורד הנר

rinadror@gmail.com : ינורטקלא ראודב יתבותכ